Terapeutický program

SKUPINOVÝ TERAPEUTICKÝ PROGRAM PRO NÁSILNÉ OSOBY

footprints-48031_640

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. nabízí služby násilným osobám ve formě:

 • individuálních konzultací
 • párových konzultací
 • skupinových setkání (preferovaná forma pomoci)

Terapeutická skupina „Agrese ve vztazích“

Hlavní principy:

 • Člověk za své násilné chování nese plnou zodpovědnost a pro tento způsob chování se rozhoduje.
 • Člověk je schopen tento způsob chování změnit.

Cílová skupina = osoby vhodné do programu Cílovou skupinou jsou muži či ženy, kteří se projevují agresivně, manipulativně nebo mají sklony druhé lidi fyzicky či psychicky utlačovat. Do programu vstupují dobrovolně nebo na základě doporučení, příp. nařízení příslušné organizace (soud, OSPOD, probační a mediační služba, policie atd.).

Kontraindikace = osoby nevhodné do programu

 • Přítomnost závažných psychiatrických onemocnění: poruchy osobnosti, schizofrenie, afektivní poruchy apod. (např. u člověka s disociální poruchou osobnosti nelze předpokládat zásadní změny v jeho chování).
 • Závislost na psychotropních látkách.

Pravidla

 • Pravidelná docházka
 • Je nepřípustná účast pod vlivem alkoholu či omamných látek.
 • Účast na skupině je zdarma.
 • Skupina je polootevřená

Struktura programu

Před vstupem do skupiny proběhne individuální konzultace za účelem posouzení, zda je pro klienta skupina vhodná. V opodstatněných případech je namísto skupinového setkávání navržena forma individuálních sezení.

Program má podobu pravidelného setkávání ve skupině 5 – 10 účastníků, celkem proběhne 15 setkání.

Program je založený na třech způsobech práce:

 1. edukace – věnování se konkrétnímu tématu (viz níže)
 2. nácviku technik – praktická složka programu (např. přehrávání modelových situací…)
 3. sdílení a vzájemné podpory – výměna zkušeností, poskytnutí zpětné vazby…

Témata

 • agrese – násilí
 • zodpovědnost
 • hodnoty, morálka
 • úhly pohledu, náhled na situace
 • sebedůvěra, vědomí vlastní hodnoty
 • uvědomování emocí
 • partnerské vztahy
 • původní rodina
 • děti, rodičovství
 • stereotypní vzorce chování
 • funkční formy chování a myšlení
 • strategie zvládání

Skupina se bude konat v lichá úterý od 16:00 do 17:30 hod  a vedou ji Bc. Tomáš Tenkl Mgr. Iva Volfová.