2017 „Terapeutické programy z druhého konce“

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji získalo pro rok 2017 dotaci od Jihočeského kraje ve výši 30 000,- Kč na realiizaci projektu „Terapeutické programy z druhého konce“. 

Projekt je zaměřen na práci s pachateli domácího násilí, vytvoření a realizaci probačního programu pro děti a mládež, a resocializačního programu pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu. V návaznosti na projekt v minulém roce je další aktivitou projektu rozšíření a posílení sítě spolupracujích organizací. Vedlejšími ikdyž neméně důležitými aktivitami projektu jsou: rozšíření know-how práce s cílovou skupinou v regionu, a přímá práce s cílovou skupinou – ve formě skupinových, párových a indiviudálních konzultací. Vytvořené programy budou připraveny na akreditaci Ministerstva spravedlnosti, čímž se zajistí udržitelnost projektu v dalších letech a trvalé zajištění služby pro tuto CS v regionu.

Cílová skupina: 

  • pachatelé domácího násilí a jiných trestních činů, příp. oběti těchto činů
  • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
  • mládež, která se dostala do hledáčku Probační a mediační služby, orgánů sociálně právní ochrany dětí a soudů apod. díky páchání trestné činnosti nebo sociálně rizikovému chování

Cíle projektu:

  • eliminace kriminality a dalších sociálně patologických jevů
  • resocializace klientů, jejich lepší začlenění do společnosti
  • vytvoření terapeutických programů
  • sérii schůzek se zástupci klíčových institucí a organizací v regionu
  • školení s cílem posílit odbornou způsobilost zaměstnanců Krizového centra pro děti a rodinu
  • práce s cílovou skupinou

Výsledek obrázku pro logo jihočeského kraje